fruitlife-diepvriesfruit-header-min

Villkor

Artikel 1

1. Nedanstående allmänna villkor ska gälla för alla Säljarens erbjudanden, beställningar, aktiviteter, försäljningar, förnödenheter och leveranser, såvida inte Säljaren uttryckligen skriftligen samtyckt till eventuella avvikelser därifrån. Köparens eventuella allmänna villkor (i världens vidaste mening) gäller endast i den mån de inte avviker från säljarens allmänna villkor eller har godkänts av säljaren skriftligen. Arrangemang eller beställningar som görs och vidarebefordras via ord eller mun, per telefon, per telegram, via teleprinter eller per telefax är inte bindande för Säljaren om inte och tills de har bekräftats skriftligen.


2. Alla varor förblir vår fulla egendom tills total betalning har skett.

Artikel 2

I den mån inte annat anges är Säljarens erbjudanden föremål för skriftlig bekräftelse av Säljaren. Säljaren är endast bunden om och så snart en beställning har accepterats av Säljaren skriftligen eller har utförts av Säljaren. I det senare fallet ska säljarens faktura tjäna som bevis på beställningen och godkännandet av denna.

Artikel 3
1. Om Säljaren tillhandahåller information i erbjudanden, prislistor eller på annat sätt om innehållet och/eller kvaliteten på Säljarens varor, garanterar Säljaren endast att informationen är korrekt om och i den mån Säljaren skriftligen har förklarat att det inte kan överklagas till prover och/eller analysresultat tillhandahållna av säljaren.


2. Om varan som levereras av Säljaren inte skulle ha innehållet och/eller kvaliteten eller inte skulle komma upp till de prover eller analysresultat som Säljaren tillhandahållit, som Säljaren skriftligen förklarat vara ansvarig för, eller om den leveransen inte borde vara i överensstämmelse med vad som i annat hänseende avtalats skall Säljaren - efter Säljarens val - ta tillbaka den sålda varan eller medge prisavdrag som inte överstiger den faktiska värdeminskningen. Säljaren ansvarar inte för skadliga följder, inte för någon förlust som kan uppstå eller bli följden av det ena och/eller andra fallet för Köparen eller för tredje part. I detta avseende är Köparen skyldig att hålla Säljaren oskadlig.


3. Klagomål om innehållet och/eller kvaliteten på varor som säljs av säljaren ska meddelas till säljaren - om rättigheterna försvinner via kabel inom 24 timmar efter varornas ankomst och ska bekräftas skriftligen och samtidigt skickas ett representativt urval av denna vara, inom 8 dagar efter leverans av de sålda varorna. Köparen är skyldig att - i strid med rättigheter - visa att den sålda varan hade det innehåll och/eller den kvalitet som han klagar på, redan vid leveranstillfället.


4. Säljarens mått och vikter är bindande för köparen. Förutsatt att köparen antyder så har han rätt att närvara vid säljarens mätning eller vägning.


5. Om den kvantitet som sålts av Säljaren endast ska anges ungefär, har Säljaren rätt, om inte annat överenskommits - efter Säljarens val - att leverera 10 % mer eller mindre än den angivna kvantiteten.


6. Säljarens ansvar, dvs. Van Es för alla skador, krav, krav på mindre värde, oavsett vad, är begränsat till det belopp för vilket Säljaren är försäkrad med hänsyn till den inträffade skadan. Om det i förekommande fall visar sig att det av någon anledning inte finns något försäkringsskydd, ska van Es ansvar begränsas till fakturavärdet av den leverans som produkten som orsakade skadan ingick i.
Artikel 4

1. Säljarens försäljningspriser ska baseras på de växelkurser, skatter, pålagor och tullar som gäller när säljarens avtal ingås med köparen. Såvida inte annat uttryckligen anges i det avtalet har Säljaren rätt att, med alla ändringar av dessa växelkurser, skatter, pålagor och/eller tullar, ändra försäljningspriserna som fastställts av Säljaren i enlighet med detta.


2. Om inte annat uttryckligen överenskommits. Säljarens försäljningspriser ska inte inkludera kostnader för transport till den destination som anges av köparen.


3. Om säljaren kommit överens med köparen om försäljningspriser inklusive transport till den av honom angivna destinationen, har säljaren rätt, om inte annat uttryckligen anges, med eventuella ändringar av transportkostnaden sedan avtalet ingicks, att revidera försäljningen -priser som anges av säljaren i enlighet därmed.

Artikel 5

1. Om varor har sålts under villkor som anges i lncoterms från 1980 (inklusive tillägget), är Säljarens och Köparens skyldigheter föremål för tolkningen av lncoterms, i den mån dessa Allmänna Villkor inte avviker därifrån eller inte är tvärtemot detta.


2. Om varor har sålts "fri destination", måste säljaren leverera varorna fritt lager i enlighet med avtalet, tillsammans med sådana bevis på överensstämmelse som kan krävas av avtalet, och kommer att vidarebefordra varorna på något sätt transport vald av säljaren, på dennes bekostnad, men på köparens risk till destinationsorten. Säljarens och köparens ytterligare skyldigheter kommer att omfattas av villkoret "frakt och frakt betalas till" - endast om inlandstransport tillhandahålls - och villkoret för kostnad och frakt om sjötransport tillhandahålls. Varorna är endast försäkrade för köparens räkning efter skriftlig instruktion och för köparens kostnad.


3. Varor som säljs på landade villkor är föremål för säker ankomst.

Artikel 6

1. Köparen är skyldig att vid den överenskomna tidpunkten - och i avsaknad därav omedelbart efter mottagandet av säljarens faktura - betala de försäljningspriser och tilläggskostnader som han är skyldiga, utan avdrag, kontant på säljarens kontor i Babberich eller till bank- eller postkonto som anges av säljaren. Om den överenskomna kvantiteten levereras i delar kan varje del debiteras köparen separat. Eventuella klagomål från köparen ska inte påverka dennes betalningsskyldighet.


2. Säljaren har rätt att när som helst yrka att köparen inom en av säljaren fastställd tid och på det sätt som säljaren anger ställer säkerhet för vederbörlig fullgörande av sina betalningsförpliktelser. Så länge en säkerhet, som Säljaren begärt, inte har ställts, är Säljaren inte skyldig att leverera den av Säljaren sålda varan.


3. Om köparen underlåter att betala det belopp som är skyldigt honom vid den tidpunkt som anges i punkt l, är han omedelbart i försummelse - utan att något bevis för det krävs - Sedan den tidpunkten ska han vara skyldig att betala dröjsmålsränta på det förfallna beloppet. enligt en månatlig ränta på 1,50 %.


4. Vid försummelse, konkurs, betalningsinställelse och överlåtelse under Köparens kuratorskap (förmyndarskap) har Säljaren rätt att utan juridiskt ingripande anse att det med honom ingångna avtalet eller en del av det inte fullgjorts, eftersom makulerat och att kräva ersättning för den skada som orsakats säljaren på grund av denna annullering. Alla kostnader som Säljaren ådrar sig i och utanför domstol i samband med utebliven betalning eller försening av betalning från Köparen, ska stå för dennes räkning, d.v.s. med minst 15 % av beloppet av alla fakturor som inte eller försenats.

Artikel 7

1. Egendomen i varan som säljs av Säljaren och levereras till Köparen ska endast överlåtas till Köparen efter att denne har betalat försäljningspriser och merkostnader som Säljaren betalar.


2. Om blandning med andra produkter äger rum, anses köparen vid ingåendet av avtalet, på grund av vilket de berörda kvantiteterna har levererats till honom, ha övergått till säljaren samäganderätten till hela paketet. bildats till följd av den blandningen, vilket samägande än accepteras av Säljaren.


3. Om köparen, även utan uppmaning, underlåter att besiktiga varor före leverans anses han ha övertagit varan med avseende på kvalitet och kvantitet på basis av frakthandlingarna.

Artikel 8

Force majeure och omständigheter, som ska försvåra, störa eller försena produktionen, leveransen eller leveransen till Säljaren eller till Köparen, liksom strejk eller lockout, brist eller arbetskraft, lastbilar med lämpligt fraktutrymme, stagnation av trafiken på land eller genom vatten, stopp av gruvor, gropar, raffinaderier och andra anläggningar, avbrott i arbetet, naturlig eller obligatorisk produktionsminskning på den plats där varan som ska levereras av säljaren erhålls av säljaren, onormala och oförutsedda prishöjningar, brott mot kontrakt eller underlåtenhet hos leverantörer, transportörer eller andra tredje parter som anlitas av säljaren, krig, fientligheter krigstillstånd eller belägringstillstånd, mobilisering i destinations- eller transitlandet för leverans, export-, import- eller transitförbud utfärdade av EG-myndigheter och /eller myndigheterna i avsändnings-, destinations- eller transitlandet, skeppsbrott eller skada på bekvämlighetsmedel och alla andra olyckor av vilken karaktär som helst ska frigöra Säljaren, om och i den mån S eller önskar att, från Säljarens skyldigheter enligt det avtal som ingåtts med Köparen, eller avbryta dessa skyldigheter utan att Säljaren är skyldig att betala ersättning, vad som helst.

Artikel 9

Om varor säljs på villkor där leverans ska ske vid framtida datum eller datum, åligger Köparen skyldigheten att strikt följa det eller de datum som överenskommits. Om Köparen bryter mot dessa skyldigheter eller någon av dessa skyldigheter har Säljaren valet att utan dyrbar uppmaning häva avtalet eller resten av det, eller att kräva fullgörande av avtalet eller resten av det, och är i båda fallen berättigad att kräva fullt skadestånd.

Artikel 10

1. Säljaren är inte ansvarig för skador som orsakas av de varor som levereras och som Säljaren ska leverera till Köparen. Köparen är skyldig att hålla Säljaren skadeslös för alla anspråk som tredje part kan göra på Säljaren i samband med sådana skador.


2. Återkallelse: Vid eventuell återkallelse och särskilt i syfte att återvinna varorna, tillåter köparen van Es att gå in i alla byggnader där varorna finns (eller rimligen kan vara) för upparbetnings- eller utbytesändamål. Köparen har inte rätt att ställa in betalningen eller dra av något belopp från fakturan. Köparen ska hantera de levererade varorna på ett rimligt sätt i enlighet med kommersiella lagringsförhållanden särskilt vad gäller rengöring, temperatur, konstiga lukter etc. och ska inte utföra några handlingar som kan försämra varans kvalitet.

Artikel 11

1. Säljarens avtal med köparen ska styras av den nederländska lagen.


2. Eventuella tvister som härrör från Säljarens avtal med Köparen eller till följd därav ska avgöras, med förbehåll för överklagande, av den behöriga domaren i Säljarens bostad, såvida inte Säljaren skulle lämna in en framställning till en annan domare eller bör underkasta sig en sådan annan domares dom.


VAN ES FOODS INTERNATIONAL BV

6909 DA BABBERICH

NEDERLÄNDERNA

13 oktober 2009

© 2023 Fruitlife | Website door Addmark