fruitlife-diepvriesfruit-header-min
  • Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1

1. De hierna opgenomen Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, werkzaamheden, verkopen, leveringen en leveringen van Verkoper, tenzij Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met enige afwijking daarvan. Eventuele Algemene Voorwaarden (in de ruimste zin van de wereld) van Koper zijn slechts van toepassing voor zover deze niet afwijken van de Algemene Voorwaarden van Verkoper of door Verkoper schriftelijk zijn aanvaard. Afspraken of bestellingen die mondeling of mondeling, per telefoon, per telegram, per teleprinter of per telefaxbericht zijn doorgegeven, binden Verkoper niet dan nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.2. Alle goederen blijven ons volledige eigendom totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 2

Voor zover niet anders vermeld, zijn aanbiedingen van Verkoper onder voorbehoud van schriftelijke bevestiging door Verkoper. Verkoper is slechts gebonden indien en zodra een order door Verkoper schriftelijk is aanvaard dan wel door Verkoper is uitgevoerd. In het laatste geval geldt de factuur van Verkoper als bewijs van de bestelling en de aanvaarding daarvan.

Artikel 3

1. Indien door Verkoper in aanbiedingen, prijslijsten of anderszins informatie wordt verstrekt over de inhoud en/of de kwaliteit van de koopwaar van Verkoper, staat Verkoper alleen in voor de juistheid van die informatie indien en voor zover Verkoper dit schriftelijk heeft verklaard geen beroep kan worden gedaan op door Verkoper aangeleverde monsters en/of analyseresultaten.


2. Indien de door Verkoper geleverde koopwaar niet de inhoud en/of kwaliteit heeft of niet beantwoordt aan de door Verkoper verstrekte monsters of analyseresultaten, waarvoor Verkoper schriftelijk heeft verklaard verantwoordelijk te zijn, of indien die levering niet in overeenstemming met hetgeen anderszins is overeengekomen, zal Verkoper - naar keuze van Verkoper - de verkochte zaken terugnemen of een prijsvermindering verlenen tot ten hoogste het bedrag van de werkelijke afschrijving. Verkoper is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen, noch voor enig verlies dat voor de Koper of voor derden uit het ene en/of het andere geval kan voortvloeien. Koper is in dit verband verplicht Verkoper te vrijwaren.


3. Klachten over de inhoud en/of de kwaliteit van door Verkoper verkochte koopwaar dienen op straffe van verval van recht binnen 24 uur na aankomst der goederen per kabel aan Verkoper te worden meegedeeld en schriftelijk en onder verzending te worden bevestigd een representatief monster van deze koopwaar, binnen 8 dagen na levering van die verkochte zaken. Koper is gehouden - op straffe van verval van recht - aan te tonen dat de verkochte zaken reeds op het moment van aflevering de inhoud en/of kwaliteit hadden waarover hij klaagt.


4. De maten en gewichten van de verkoper zijn bindend voor de koper. Indien Koper de wens daartoe kenbaar maakt, heeft hij het recht om bij het meten of wegen van Verkoper aanwezig te zijn.


5. Indien de door Verkoper verkochte hoeveelheid slechts bij benadering zal worden aangegeven, heeft Verkoper het recht, tenzij anders is overeengekomen - naar keuze van Verkoper - 10% meer of minder te leveren dan de aangegeven hoeveelheid.


6. De aansprakelijkheid van Verkoper/nl. Van Es voor enige schade, claim, minderwaardevordering, wat dan ook, is beperkt tot het bedrag waarvoor Verkoper ter zake van de optredende schade verzekerd is. Indien in voorkomend geval blijkt dat om welke reden dan ook geen dekking door de verzekering bestaat, is de aansprakelijkheid van van Es beperkt tot de factuurwaarde van de levering waarvan het product dat de schade veroorzaakte deel uitmaakte.

Artikel 4

1. De verkoopprijzen van Verkoper zijn gebaseerd op de wisselkoersen, belastingen, heffingen en heffingen zoals van kracht bij het aangaan van de overeenkomst van Verkoper met Koper. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij die overeenkomst, heeft de Verkoper het recht om, bij elke wijziging van die wisselkoersen, belastingen, heffingen en/of heffingen, de door de Verkoper bepaalde verkoopprijzen dienovereenkomstig te herzien.


2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verkoopprijzen van Verkoper zijn exclusief de kosten van vervoer naar de door Koper opgegeven bestemming.


3. Indien verkoper met koper verkoopprijzen inclusief transport naar de door hem opgegeven bestemming is overeengekomen, heeft verkoper het recht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bij elke wijziging van de transportkosten sinds het aangaan van de overeenkomst, de verkoopprijs te herzien. - de door Verkoper dienovereenkomstig bedongen prijzen.

Artikel 5

1. Indien zaken zijn verkocht onder voorwaarden zoals bepaald in de Incoterms van 1980 (inclusief het supplement), zijn verplichtingen van Verkoper en Koper onderworpen aan de uitleg van de Incoterms, voor zover daarvan in deze Algemene Voorwaarden niet wordt afgeweken of niet in tegenstelling daarmee.


2. Indien zaken 'vrij plaats van bestemming' zijn verkocht, dient Verkoper de zaken conform de overeenkomst af magazijn af te leveren, tezamen met zodanig conformiteitsbewijs als eventueel door de overeenkomst wordt verlangd, en zal hij de zaken doorzenden met alle middelen van door Verkoper gekozen transport, voor diens rekening, maar voor risico van Koper, naar de plaats van bestemming. De verdere verplichtingen van Verkoper en Koper zijn onderworpen aan de termijn van 'vracht en vracht tot' - alleen als vervoer over land wordt verzorgd - en aan de termijn van kosten en vracht ' als zeevervoer wordt verzorgd. De goederen worden alleen namens de koper verzekerd na schriftelijke instructie en voor rekening van de koper.


3. Goederen die onder landscondities worden verkocht, zijn onder voorbehoud van veilige aankomst ervan.

Artikel 6

1. De koper is verplicht om op het overeengekomen tijdstip - en bij gebreke daarvan onmiddellijk na ontvangst van de factuur van de verkoper - de door hem verschuldigde verkoopprijzen en bijkomende kosten, zonder enige korting, contant te voldoen ten kantore van de verkoper in Babberich. of op een door de Verkoper aangegeven bank- of postrekening. Indien de overeengekomen hoeveelheid in gedeelten wordt geleverd, kan elk gedeelte afzonderlijk aan de koper in rekening worden gebracht. Eventuele klachten van de koper laten zijn betalingsverplichting onverlet.


2. Verkoper heeft te allen tijde het recht te vorderen dat Koper binnen een door Verkoper te stellen termijn en op door Verkoper aan te geven wijze zekerheid stelt voor de behoorlijke nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Zolang een door Verkoper verlangde zekerheid niet is gesteld, is Verkoper niet verplicht de door Verkoper verkochte goederen te leveren


3. Indien Koper in gebreke blijft in de betaling van het hem verschuldigde bedrag op het in lid l bepaalde tijdstip, is hij - zonder dat enig bewijs daarvoor is vereist - direct in verzuim en is hij vanaf dat moment rente verschuldigd over het achterstallige bedrag. volgens een maandelijkse rentevoet van 1,50%.


4. In geval van wanbetaling, faillissement, surséance van betaling en ondercuratelestelling van Koper heeft Verkoper het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de met hem gesloten overeenkomst of een gedeelte daarvan als niet uitgevoerd te beschouwen, als geannuleerd en vergoeding van de door Verkoper geleden schade als gevolg van die annulering te vorderen. Alle kosten die Verkoper in en buiten rechte maakt in verband met niet of te late betaling door Koper, zijn voor zijn rekening, te weten met een minimum van 15% van het bedrag van alle niet of te laat betaalde facturen.

Artikel 7

1. De eigendom van de door Verkoper verkochte en aan Koper geleverde koopwaar gaat pas over op Koper na betaling door hem van de aan Verkoper verschuldigde verkoopprijs en meerprijs.


2. Indien er vermenging met andere producten plaatsvindt, wordt de koper geacht bij het sluiten van de overeenkomst, op grond waarvan de betreffende hoeveelheden aan hem zijn geleverd, het mede-eigendom van het gehele pakket aan de verkoper te hebben overgedragen. ontstaan als gevolg van die vermenging, welke mede-eigendom dan door Verkoper wordt aanvaard.


3. Indien de koper, ook zonder uitnodiging, nalaat de zaken voor verzending te inspecteren, wordt hij op grond van de vervoersdocumenten geacht de zaken in kwaliteit en kwantiteit te hebben overgenomen.

Artikel 8

Overmacht en omstandigheden die de productie, de levering of de verzending naar de verkoper of naar de koper belemmeren, belemmeren of vertragen, evenals staking of uitsluiting, gebrek aan arbeid, vrachtwagens met geschikte verzendruimte, stagnatie van het verkeer over land of door water, stopzetting van mijnen, putten, raffinaderijen en andere installaties, werkonderbreking, natuurlijke of gedwongen productievermindering op de plaats waar de door Verkoper te leveren goederen door Verkoper worden verkregen, abnormale en onvoorziene prijsstijgingen, schending van contract of falen van leveranciers, vervoerders of andere door Verkoper ingeschakelde derden, oorlog, vijandelijkheden oorlogstoestand of staat van beleg, mobilisatie in het land van bestemming of doorvoer van verzending, uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden uitgevaardigd door de EG-autoriteiten en /of de autoriteiten van het land van verzending, bestemming of doorvoer, schipbreuk of beschadiging van vervoermiddelen en alle andere calamiteiten van welke aard dan ook zullen Verkoper vrijgeven, indien en voor zover S Verkoper wenst dat de verplichtingen van Verkoper uit de met Koper gesloten overeenkomst worden nagekomen, dan wel deze verplichtingen op te schorten zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 9

Indien goederen worden verkocht onder voorwaarden waarbij levering op toekomstige datum of data zal plaatsvinden, rust de verplichting om de overeengekomen datum of data strikt na te leven op de Koper. Indien Koper deze verplichtingen of een van deze verplichtingen schendt, heeft Verkoper de keuze om zonder kostbare ingebrekestelling de overeenkomst of het restant daarvan te ontbinden, dan wel de nakoming van de overeenkomst of het restant ervan te vorderen en is in beide gevallen gerechtigd volledige schadevergoeding te eisen.

Artikel 10

1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de door Verkoper aan Koper geleverde en te leveren goederen. Koper is verplicht Verkoper te vrijwaren voor alle aanspraken die derden jegens Verkoper mochten maken in verband met dergelijke schade.


2. Terugroepen: In geval van een eventuele terugroepactie en in het bijzonder met het oog op het terughalen van de goederen, machtigt de koper van Es om elk gebouw te betreden waar de goederen zich bevinden (of redelijkerwijs zouden kunnen bevinden) voor herverwerking of vervanging. Koper is niet gerechtigd betaling op te schorten of enig bedrag op de factuur in te houden. De koper zal de geleverde goederen op een redelijke manier behandelen conform commerciële opslagomstandigheden met name wat betreft reiniging, temperatuur, vreemde geuren enz. en zal geen handelingen verrichten die de kwaliteit van de goederen nadelig kunnen beïnvloeden.

Artikel 11

1. Op de overeenkomst van Verkoper met Koper is Nederlands recht van toepassing.


2. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst van Verkoper met Koper of naar aanleiding daarvan zullen, behoudens hoger beroep, worden berecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Verkoper, tenzij Verkoper een verzoekschrift indient bij een andere rechter of zich onderwerpt aan het oordeel van die andere rechter.


VAN ES FOODS INTERNATIONAL B.V

6909 DA BABBERICH

NEDERLAND

13 oktober 2009

© 2024 Fruitlife | Website door Addmark